ME Result

TYME TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Sonawane Tejas Vinod 92.4
2. Sonawane Rushikesh Shankar 89.1
3. Kashmire Bhushan D. 87.01

SYME TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Patil Shreejay Nilesh 85.9
2. Boraste Aniket Sadashiv 84.09
3. Khule Prathamesh V. 83.00

FYME TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Deshmukh Aditya Uday 90.53
2. Patil Kartik Vijay 84.87
3. Bhadane Om Prashant 83.07

FYME TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Katale Ashish R. 79.1
2. Pingale Harshal Nitin 78.8
3. Pawar Radhika Amol 76.7

TYME TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Mote Abhishek Shahaji 93.67
2. Ghorpade Sharvari Vijay 93.22
3. Jagzap Kaustubh Kisan 92.11

SYME TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Sonawane Rushikesh Shankar 91.88
2.  Baste Abhijit Sahebrao 86.00
3. Kashmire Bhushan Dattatray 85.13

TYME TOPPERS WINTER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 Ghorpade Sharvari Vijay 98.48
2 Mote Abhishek Shahaji 96.86
3 Borse Bhushan 96.48

SYME TOPPERS WINTER 2020

SR.NO PHOTO NAME PERCENTAGE
1 Sonawane Rushikesh Shankar 96.42
2 Gadekar Siddharth 93.05
3 Sonawane Tejas 91.47

TYME TOPPERS SUMMER 2020

SR.No. Photo Name Percentage
1. Aher Vedant Vijay 99.78%
2. Prayage Radhika Ajay 99.44%
3. Pratik Patil 99.22%

FYME TOPPERS SUMMER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Sonawane Rushikesh 92.70
2. Sonawane Tejas 89.70
3. Baste Abhijit 89.10

SYME TOPPERS 2019-2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Ghorpade Sharvari Vijay 92.00
2. Kadlag Rushikesh P. 91.13
3. Kolhe Vitthal 90.63

SYME TOPPERS 2019-20

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Ghorpade Sharvari Vijay 83.05
2. Shingote Vaibhav R. 79.79
3. Kadlag Rushikesh P. 79.47

TYME TOPPERS 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Bhamare Vivek A. 89.07
2. Joshi Druva H. 87.15
3. Chavan Jay D. 86.70

SYME TOPPERS 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Chaudhari Shubham 83.53
2. Patil Pratik 81.09
3. Aher Vedant V. 80.58